NELER YAPABİLİRSİNİZ?

1. Derneğimize Üye Olabilirsiniz

Dernek faaliyetlerini daha yakından takip etmek, çalışmalarımıza ve etkinliklerimize katılmak için üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

“ÜYELİK FORMUNU” doldurup ıslak imzalı bir şekilde dernek merkezimize posta ile yollamanız gerekmektedir.

Yasal mevzuat gereği derneğe üye olmak için yaptığınız başvurular 30 (otuz) gün içerisinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üyelik başvurusu yapmanız Kırmızı Çocuklar Derneği Tüzük hükümlerini okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

6698 Sayılı KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni'ni okumak için tıklayınız.

Sık Sorulan Sorular

Kanunlardaki özel düzenlemeler hariç, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Ancak, dernek tüzüklerinde üyelik için özel şartlar belirlenebilir. Derneklere üye olmak isteyen kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması ve dernek yönetim kurulları da dernek tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayarak sonucunu başvuru sahibine bildirmesi gerekmektedir.

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Bu çerçevede, Dernekler Mevzuatında yasaklayıcı bir hüküm bulunmamakla birlikte, Devlet memurlarının çalıştıkları kurumların özel kanunlarında yasaklayıcı bir hüküm yok ise dernek kurucusu veya kurulmuş derneklere üye olabilecekleri gibi bu derneklerin organlarında da görev alabileceklerdir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 93 üncü maddesi hükmü gereğince Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Bu kapsamda, yabancı bir ülke vatandaşının Türkiye’de bir derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etme hakkı elde etmiş olması gerekmektedir.

Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının aynı zamanda başka bir ülkenin de vatandaşı olmaları durumunda Türkiye’de dernek kurmaları veya derneklere üye olmalarında bir engel bulunmamaktadır.

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Dernek tüzüğünde üyelik aidatının ödenmemiş olması üyelikten çıkarılma sebebi olarak gösterilmişse, aidatını ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

Tüzükte, üyelik aidatını ödememe çıkarılma sebebi olarak belirtilmemişse bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Genel kurulda da üyenin aleyhine karar verilir ise karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mahkemeye başvurularak çıkarma kararının iptalini istenebilir.

2. Gönüllümüz Olabilirsiniz

Derneğimize üyelik dışında da katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için gönüllülük esasına dayalı bir sistem oluşturulmuştur. Derneğimizin temel faaliyet alanına yönelik amaçlarımızı gerçekleştirmek için siz de gönüllü olabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş herkesin başvuracağı gönüllülük çerçevesinde, muhtelif alanlarda destek olunabileceği gibi etkinlikler anlamında da yardımcı olabilirsiniz.


İletişim Gönüllüsü
Kırmızı Çocuklar Derneği’nin vizyon ve misyonunu çevrenize anlatarak dernek faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurabilirsiniz.

Kaynak Geliştirme Gönüllüsü
Dernek faaliyetlerini yürütebilmek adına yeni projelerde kullanılmak üzere kaynak yaratıp destek olabilirsiniz.

Proje Gönüllüsü
Derneğimiz nezdinde yapılan kısa veya uzun dönem projelerde çeviri, proje yazımı, insan kaynağı olarak bize destek verebilirsiniz. Derneğimizin misyonuna uygun olmak şartıyla kendi projenizle bize başvurup ortak bir proje de gerçekleştirebiliriz.

3. Bağışçımız Olabilirsiniz

6. Bakım Modellerinden Birini Seçebilirsiniz

6.1 KORUYUCU AİLE OLMAK

Koruyucu aile olabilmek, birtakım yasal mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara tabidir. Bu şartları taşıyan herkes. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde koruyucu aile olabilirler.
Nasıl Koruyucu Aile Olunur?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz, Sürekli Türkiye’de ikâmet ediyorsanız, 25 ilâ 65 yaşları arasındaysanız, En az ilkokul mezunuysanız, Düzenli bir geliriniz varsa, Çocuğun öz anne babası ya da vasisi değilseniz;
İkâmet ettiğiniz şehrin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurarak koruyucu aile olma talebinizi iletebilirsiniz. Koruyucu ailelik için bekâr ya da evli olma şartı aranmamaktadır. Ancak evliyseniz, eşler birlikte başvuru yapmak zorundadır.

Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Koruyucu aile nedir?
Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Soru 2: Koruyucu Aile Hizmetinde Amaç Nedir?
Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

Soru 3: Gönüllü Aile ve Koruyucu Aile Arasındaki Fark Nedir?
Bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızla, gönüllü aile olarak; kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla, etkinlik ve çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca isteğiniz doğrultusunda ve uygun görülmesi halinde çocuklarımızı resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir edebilirsiniz.

Soru 4: Hangi çocuklar bu hizmet kapsamında koruyucu aileler yanına yerleştirilebilir?
Öz ailesi bulunan, Öz ailesince bir süre için bakılamayan, Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, Kız ya da erkek, Sağlıklı ya da engel durumu olan, Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.

6.2 EVLAT EDİNME

Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasına evlat edinme denir.

Evlat edinme koşulları nelerdir?
 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,
 • Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması,
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,
 • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması,
 • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması,
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç),
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

6.3 GÖNÜLLÜ AİLELİK

Koruyucu aile veya evlat edinme dışında devlet koruması ve bakımı altında olan çocuklara gönüllü ailelik de yapabilirsiniz.

Gönüllü aile olduğunuzda kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara, kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla ziyaretler yapabilirsiniz.

Aynı zamanda kuruluşta uzmanlarca uygun bulunan çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir edebilirsiniz.

Gönüllü aile hizmeti yuva ve yurtlar tarafından yürütülmektedir.

Gönüllü aile olabilmek için ilgili kuruma resmi olarak müracaatınız gerekmektedir. Kurum tarafından istenen sağlık raporu ve adli sicil kaydı gibi evraklar teslim edildikten sonra onay süreci başlar. Bu sırada da gönüllülerle görüşmeler yapılır, değerlendirme sonucunda 2-3 haftalık deneme süreci başlar. Sürecin olumlu işlemesiyle birlikte gönüllü kimlik kartı çıkarılır v sözleşme imzalanır. Kurum tarafından belirlenen gün ve saatlerde ziyaretlerin gerçekleşmesiyle birlikte gönüllü anne, gönüllü baba, gönüllü abi ve abla olabilirsiniz.

Gönüllü Ailelikte en önemli konular

 • Her hafta belirlenen gün ve saatte kurumda çocuklarla birlikte olmak (Haftanın belirli günleri ve geniş zaman dilimine yayılmış ziyaretler şeklinde olması uygundur)
 • Çocuklara söz vermemek ve vaatte bulunmamak
 • Çocukların yaşantıları, aileleri ile ilgili sorular sormamak
 • Çocuklara acıyarak yaklaşmamak (Acıma duygusu yerine daha yapıcı, olumlu duygularla ziyaretler gerçekleştirilmeli)
 • Çocuklara yönelik fotoğraf ve kamera çekimi yapmamak
 • Hiçbir çocuğu ayırmadan hepsi ile eşit ilgilenmek
 • Kurumun düzen ve tertibine direk müdahale etmemek

Gönüllü Ailelik Hizmetlerinin Yasal Dayanağı:
Kurumda gönüllü çalışmalar il ve ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ile Bağlı Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürlüklerinde Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.

Kırmızı Çocuklar Derneği